อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building
จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC
TQM for Management
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ฝึกอบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)


การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร (เน้นภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล
Six sigma เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่า และลดการแก้ไขงาน และสอนให้พนักงานรู้แนวทางการทำธุรกิจแบบมีหลักการ นำโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการ มุ่งเน้นการลดความไม่แน่นอน และปรับปรุงขีดความสามารถให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งนำมาซึ่งความพอใจของลูกค้า และผลที่ได้สามารถวัดเป็นจานวนเงินได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายก็ตาม

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจระบบการบริหารงานแบบ six sigma ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดกระบวนการตามหลักการของ
six sigma
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
30คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา              กิจกรรม
วันที่ 1        1 Six sigma road map
                     - Measure
                     - Analysis
                     - Improve
                     - Control
                 2. ตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการ
                     - Final Yield
                     - First Yield
                     - ต้นทุน
                     - รอบเวลาดาเนินงาน
                     - Process Capability Index (Cp, Cpk)
                     - Deep per Million Opportunity
                     - The Sigma Quality Level
                     - Rolled Throughput Yield
                     - Gage R&R
วันที่ 2        3.การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
                     - กรณีศึกษา เก็บตัวเลขอะไร อย่างไร เพื่อประโยชน์สูงสุด
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา การลดต้นทุนการผลิต
                       Workshop & Sharing knowledge + idea
                     - กรณีศึกษา ธุรกิจบริการ
                      Workshop & Sharing knowledge + idea
วันที่ 3        4.การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma
                 5. ทดลองทา Six sigma จาลองกับหน่วยงานของผู้เข้าอบรม
                     - กำหนดหัวข้อโครงการ
                     - เลือกตัวชีวัด และกำหนดเป้าหมาย
                     - กำหนดโครงสร้างทีมงาน
    ** แบบฝึกหัดในวันสุดท้ายนี้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเมื่อต้องการทำจริงได้ ดังนั้น ผู้เข้าอบรมควรมีหัวข้อที่อยากทำในใจ


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

อบรม Six-Sigma(เน้นภาคปฏิบัติ)