อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน
Requirements & Internal Audit for GMP codex
ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP
Logistic and Supply Chain
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

อบรม 5 Principles for Problem Solving


5หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
5 Principles for Problem Solving

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์กร เพราะความแปรผันหรือความผิดปกติของปัจจัยการผลิต เช่น คน เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ฯลฯดังนั้นถ้าต้องการแก้ไขและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นก็จะต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
   5 Principles for Problem Solving คือหลักการแก้ไขปัญหา 5 ขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ โดยการวิเคราะห์ 4M , ก้างปลาหรือ แผนภูมิต้นไม้ และ Why Why อย่างละเอียดก่อนนำไปสู่มาตรการตอบโต้ทีเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน 5 Principles for Problem Solving
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไข้ปัญหาและช่วยให้องค์กรเพิ่มขีดความสามรถในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                     รายละเอียด

09.00-12.00 น.         - ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปรกติ
                             - ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
                             - ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
                             - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย 5 Principles
                             - Workshop การระบุปัญหาและ 5 Principles
12.00-13.00 น.         - พัก
13.00-16.30 น.         - การวิเคราะห์ 4M , ก้างปลา  และหลักการ 3 GEN
                             - Workshop หน้างาน
                             - Why-Whyเพื่อหาสาเหตุ,การกำหนดมาตรการแก้ไข
                             - Workshop นำเสนอ
                             - Q&A

สิ่งติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

อบรม 5 Principles for Problem Solving