อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)
การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)
การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

ฝึกอบรม การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle


เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า
(Problem solving technique to root cause)

หลักการและเหตุผล
   การลดต้นทุนนับเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการทางธุรกิจต่อไปได้ โดยในการลดต้นทุนนั้นมีเครื่องมือต่างๆที่สามารถใช้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้มากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทความสูญเสีย ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นๆ หมดไปได้ ไม่กลับมาเกิดซ้ำอีก
   กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC จะเป็นกระบวนการที่ใช้ารแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการ PDCAและเครื่องมือต่างๆจากหัวข้อด้านบนในการวิเคราะห์ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการบ่งชี้ปัญหาความสูญเปล่าและความสูญเสียต่างๆที่เป็นต้นทุนต่อองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ไขปัญหาได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการในการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCCไปใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
09.00-12.00 น.  - การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน
                      - แนวคิดในการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
                      - ปัญหาความสูญเปล่าและความสูญเสียในองค์กร
                      - เครื่องมือ(tool)ในการแก้ไขปัญหา เช่น Kaizen,3Gen,5W1H,Why why analysis ,PDCA เป็นต้น
                      - การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับปัญหา
                      - Workshop การชี้บ่งปัญหาในองค์กร
12.00-13.00 น.  - พัก
13.00-16.30 น.  - หลักการและแนวคิดและประโยชน์ 3ด้านของQCC
                      - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC 
                      - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC 
                      - การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC  7 ขั้นตอน
                      - การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับวิเคราะห์      
                      - Workshop
                      - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle