อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ
การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)
อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

ฝึกอบรม เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต


เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร  เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง “ผลกำไร” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด  โดยที่ความสูญเสียนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์  การทำงานของคน การใช้ทรัพยากร วิธีการทำงาน เป็นต้น  ซึ่งในการลดความสูญเสียนี้สามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงผลกระทบ เห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเสีย และแนะนำวิธีการและเทคนิคเพื่อการลดความเสียอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียในการผลิต การค้นหาความสูญเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการลดความสูญเสียในงานที่รับผิดชอบ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้ถึงประเภทความสูญเสียในกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดมาตรการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด

09.00-12.00 น.    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                         - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                         - ความสูญเสียหลัก16 ประการ (16 Major Losses)
                              • ความสูญเสียจากเครื่องจักร 8 ประการ
                              • ความสูญเสียจากคน 5 ประการ
                              • ความสูญเสียจากทรัพยากร 3 ประการ
                         - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเสีย(Identifying Loss)โดยเทคนิค 3 GEN
                         - Workshop เพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเสีย
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - แนวคิดการลดความสูญเสีย (Losses Reduction)
                         - ประเภทของความสูญเสีย
                         - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสียแต่ละประเภท
                         - PDCA เพื่อการลดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง
                         - กิจกรรมต่างๆเพื่อการลดความสูญเสียในการผลิต
                         - Workshop ลดความความสูญเสีย
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต