อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
Requirements & Internal Audit for GMP codex
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน
หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency
ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

ฝึกอบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC


การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

หลักการและเหตุผล
   ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะส่งเสริมกิจกรรม QC คือกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถขาดได้เนื่องจากจะเป็นผู้คอยชี้แนะให้คำปรึกษา ประเมินผล รวมถึงการให้ความรู้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบริหารกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นที่บุคลากรทั้งสาม ต้องรับรู้ถึงวิธีการ และมุมมองการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมือนกันเพื่อให้เกิดการผลักดันที่เหมาะสม อีกทั้งเกิดการประเมินผลที่เป็นธรรมไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) อย่างถูกต้อง
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิดและทราบหลักการเลือกใช้ได้ถูกต้อง
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจวิธีการประเมินผลและทักษะการประเมินผลกิจกรรม QCC ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด

09.00-12.00 น.   ทบทวนหลักการและแนวคิด
                           - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                           - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                           - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                           - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                         ทบทวนการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC
                           - 7 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
                           - คุณสมบัติและเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.   การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC
                           - การประเมินความเหมาะสมของหัวข้อ
                           - Workshop
                           - การประเมินกิจกรรมกลุ่ม QC (สำหรับคณะกรรมการ)
                           - Workshop
                           - การประเมินกิจกรรมกลุ่ม QC (สำหรับองค์กรบริหาร)
                           - Workshop
                           - Q & A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC