อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)
The British Retail Consortium (BRC)
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)
การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

ฝึกอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น


เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ขันตอนการแก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เพื่อขจัดต้นตอสาเหตุของปัญหา
หลักสูตร “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น


วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา           รายละเอียด
วันที่ 1
09.00-12.00   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                     - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                     - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                     - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ PDCA
                         * การค้นหาและระบุปัญหา   
                     - Workshop การระบุและเลือกหัวข้อปัญหา
                     - การศึกษาสภาพปัจจุบันและการตั้งเป้าหมายโดย 3 GEN
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30       * เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis และ การระดมความคิด
                         * การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
                         * หลักการ 3 GEN เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
                         * เทคนิคการเลือกแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
                     - Workshop การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไข
                     - การบ้าน:เลือกหัวข้อปัญหาและการวิเคราะห์จากงานจริง
วันที่ 2
09.00-12.00       * เทคนิคการวางแผนงาน
                         * การดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
                         * การประเมินผลการแก้ไขปัญหา/กำหนดเป็นมาตรฐาน
                     -  Workshop การวางแผนงานการแก้ไขปัญหา
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30       * เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการติดตามงาน
                     - Workshop การนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหา
                     - เครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหา
                     - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น