อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)
ข้อกำหนดและเครื่องมือหลักสำหรับระบบ ISO/TS16949:2009 (Requirement & Core Tools for ISO/TS16949:2009)
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)
การบริหารเวลา Time management
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

ฝึกอบรม เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต


เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ในกระบวนการผลิตของทุกองค์กรย่อมมีความเสียงและโอกาสในการเกิดข้อพกพร่องซึ่งทำให้เกิดความล้มเหลวในการผลิตและทำให้เกิดความเสียหายตามมาหลายประการ ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้องค์กรจึงต้องมีการกำหนดวิธีการป้องกัน/ลดความผิดพลาด เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงได้คือ FMEA และ เครื่องมือที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการลดความผิดพลาดคือ Poka Yoke และ Visual Control เพื่อให้การประยุกต์ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพผู้ดำเนินการจึงจำเป็นต้องเข้ารับการอบรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน/ลดข้อผิดพลาด
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้Poka Yoke และ Visual Control เพื่อลด/ป้องกันข้อพกพร่องและพัฒนาสูงการปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                  กิจกรรม

09.00-12.00 น.   หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                        - ความผิดพลาดและผลกระทบที่เกิดในการผลิต
                        - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
                        - ความหมายและวัตถุประสงค์ของการทำ FMEA
                        การวิเคราะห์ PFMEA
                        - ขั้นตอนการวิเคราะห์  PFMEA  
                           * ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมิน PFMEA
                              1 การศึกษา Process Flow Chart
                              2 จุด SC และ Characteristic Matrix
                              3 ข้อมูลด้านคุณภาพ
                           * Work Shop
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.      * เกณฑ์และเทคนิคการประเมิน PFMEA
                           * Work Shop
                           * การจัดลำดับความสำคัญและแนวทางป้องกัน
                        - การประยุกต์ใช้ Poka Yoke และ Visual Controlเพื่อลดข้อผิดพลาดในการผลิต
                        - การปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพในการผลิต
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต