อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ
การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการในองค์กร
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

ฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง (DOE)


 การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment: DOE)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor) ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุ และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง หรือ DOE (Design of Experiment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ และเวลาในการดำเนินการน้อย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
   4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค DOE ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25-30 คน

กำหนดการอบรม 
เวลา                    กิจกรรม
วันที่ 1   
9.00-12.00           - การจัดทำมาตรฐานในงานควบคุมคุณภาพ
                              - แนวความคิดการวิเคราะห์สาเหตุโดยกลวิธีทางสถิติ
                              * การกำหนดสมมุติฐานเชิงสถิติ
                              * แนวความคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
                              * เทคนิค ANOVA และการวิเคราะห์ความเหมาะสม ของข้อมูล
12.00-13.00          พัก
13.00-16.30         - แนวทางการออกแบบการทดลอง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
                              - หลักการออกแบบ Orthogonal Array ของทากูชิ
                              - หลักการใช้ Linear Graph ของทากูชิ
 
วันที่ 2
9.00-12.00     - การออกแบบการทดลองหลายขั้นตอน  (Multiple-Level Experiments)
                    - การออกแบบการทดลองลักษณะพิเศษ (Special Design)
                    - การตีความผลการทดลอง (Interpretation of Experimental Results)
12.00-13.00      พัก
13.00-16.30   - การออกแบบ Tolerance และค่าพารามิเตอร์ของผลิตภัณ
(Parameter and Tolerance Design)  
                    - กรณีศึกษาการออกแบบการทดลอง ตามหลักการทากูชิ
                    - กรณีศึกษา
                    - Q&A

ตัวอย่างเอกสารอบรม การออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ Design Of Experiment-DOE

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net
Email :
info@bigqtraining.net

 

ฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง (DOE)