อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)
ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)
การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

Productivity

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

ฝึกอบรม วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relation


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Relations (JR)
วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน

หลักการและเหตุผล
   อารมณ์ เป็นเหตุแห่งปัญหา แต่ละบุคคลย่อมมีที่มาแห่งอารมณ์ที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อ การศึกษา ความรู้สึก ภูมิภาค อาชีพ สังคม ครอบครัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของอารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งสิ้น การทำงานร่วมกับคน ย่อมพบกับอารมณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั้นบางครั้งสร้างปัญหาที่ไม่น่าเป็นปัญหา ให้กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่โตได้
   การตัดสินใจในการจัดการกับบางปัญหา หัวหน้าอาจมีความหวังดี หรืออาจพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ ไม่ครอบคลุมทุกด้าน หรืออาจคิดเอาเอง จนทำให้ปัญหานั้นลุกลามส่งผลร้ายและผลเสียไปสู่พนักงาน คนรอบข้าง และผลผลิตของหน่วยงาน หัวหน้าจึงต้องมีหลักการในการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีทักษะและสร้างสรรค์
   หลักสูตรนี้ไม่ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาให้กับหัวหน้างาน แต่เป็นการแนะแนวทางการสร้างทักษะในการที่เราจะต้อง ทำงานร่วมกับคน อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและราบรื่นโดยจะมีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ช่วยกันพิจารณา ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะของมัน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างทักษะของหัวหน้างาน ในการปฏิบัติต่อคน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพในงาน
   2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
   3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน (จำกัดจำนวน)

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา                 กิจกรรม
   วันที่1  9.00-12.00       - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                      - ปัจจัย 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน
                                      - การสร้างความสัมพันธ์์ที่ดีระหว่างบุคคล
                                      - ความหวังในการทำงานและความแตกต่างเฉพาะบุคคล
                                      - รากฐานของสัมพันธภาพที่ดี
                                      - ปัญหาของหัวหน้างานและปัญหาประเภทต่าง ๆ
                                      - กรณีศึกษา การจัดการกับปัญหา
                                      - การจัดการกับปัญหา 4 ขั้นตอน
                                      - หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
            12.00-13.00         พัก
            13.00-16.30       - ลักษณะและรูปแบบของปัญหา
                                      - การรวบรวมข้อเท็จจริง
                                      - Workshop การรวบรวมข้อเท็จจริง
                                      - วิธีจับความรู้สึก หรือสิ่งที่อีกฝ่ายอยากพูด
                                      - Workshop การจับหาข้อเท็จจริง

   วันที่2  9.00-12.00        - ทบทวนความรู้ หลักการพื้นฐาน,ข้อเท็จจริง
                                      - การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
                                      - Workshop การพิจารณาข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
                                      - การพิจารณาผลของการจัดการปัญหา
                                      - การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
                                      - การตัดสินใจบนข้อมูลความเป็นจริง
           12.00-13.00          พัก
           13.00-16.30        - Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
                                      - ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกน้อง
                                      - Workshop พิจารณาปัญหาและแก้ไข
                                      - ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานที่มีกับผู้อื่น
                                      - Q&A และ สรุปประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

โทรศัพท์: 090-4649464(กฤตติกา)
โทรศัพท์: 089-9993466(อุดมศักดิ์)
โทรสาร: 034-973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.net

Email : info@bigqtraining.net

ฝึกอบรม วิธีการสร้างสัมพันธภาพในงาน Job Relations