อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO
หน้าแรกสถาบันฝึกอบรม รูปผลงานต่างๆ บทความสัมมาที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้บริการ ค้นหน้างานสมัครงาน แลกเปลี่ยนลิงค์แบนเนอร์
สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน
หลักสูตรฝึกอบรม
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method
ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)
ระบบคัมบัง(Kanban System)
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)
จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA
ขอใบเสนอราคา
ยินดีให้คำปรึกษา
แลกลิงค์กับเรา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.net

ดูลิงค์ทั้งหมด

TPM

TPM : Total Productive Maintanance (ปีที่ 1)
หลักการและเหตุผล

   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น  TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเริ่มจัดทำระบบบริหารงานแบบ TPM  ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดตั้ง TPM center , Model line , Pillar (ET,AM,PM,SI) , TPM organization , TPM target and Policy เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปรับ TPM Excellence Award

วิธีการการดำเนินการ

   บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ Workshop / ให้คำแนะนำ

ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีที่ 1

   ระยะเวลาจัดทำระบบ  12 เดือน / จำนวน 18 Man-day (จำนวนวันให้คำปรึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับความพร้อมของบริษัทฯ)

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง        

   เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนไม่เกิน  6  เครื่อง และพนักงานประจำเครื่องตัวอย่าง ที่สามารถเข้าอบรมได้ทุกครั้ง

Master Plan

การดำเนินการ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เตรียมการ (Model , TPM center , Training , Master Plan etc.)

X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM step 1

 

X

 X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AM step 2

 

 

 

 

X

 X

X

 

 

 

 

 

AM step 3

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 X

 

 

AM step 4

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 X

 X

TPM Excellence Award

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ขั้นตอนการดำเนินการ

ที่

กิจกรรม

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

1

อบรม TPM เบื้องต้น , จัดตั้ง TPM center

X

 

                   

2

การดูแลรักษาด้วยตนเอง AM 7 step

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Workshop การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3 องค์ประกอบของ AM  และการติด Tag

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

AM Basic condition (ความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ)

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

6

การวิเคราะห์ความสูญเปล่า Loss Analysis

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง  SI

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

8

การวิเคราะห์จุดยากในการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

9

TPM master plan 3 ปี

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

10

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องซ้ำและความสูญเสีย

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

11

การดูแลรักษาด้วยตนเอง AM Step 2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

12

AM,PM ,SI,ET Pillar leader เตรียมแผน Kick off

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

13

การเตรียมการตรวจผ่าน Step 1,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

14

ตรวจผ่าน Step 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

15

Kick off ขยายผล AM step 1

 

                    X

 หมายเหตุ แผนงานในแต่ละครั้งอาจมีการสลับเปลี่ยนแปลงหัวข้อกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาและวันเข้าของที่ปรึกษาในการจัดทำระบบอาจเพิ่มหรือลดได้  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทฯ